סניף חיפהדוד גרינשפן- מורנואסתר רושניקאלון קורקוסמנחם הירשאתי שוורצברגמנחם גרינברגצוות סניף חיפהיו"ר (יושב ראש) הסניףגזברית הסניףמזכיר סניף - עורך אתראב ביתצוות חוג רותי נשים (ע"י רות אלוף לוין ז"ל)סגןרכזת מועדון - זמניתיפה טלג'וזפין ג'ינוירדנה עזראצוות חוג גיל זהב דורית אלמקיאסורדה אלמיקאסשושנה תורגמןאסתר בן סימון